หน้าพระราชประวัติ

หม่อมเจ้า พิจิตรจิราภา เทวกุล

              หม่อมเจ้า พิจิตรจิราภา เทวกุล เป็นพระราชธิดาองค์ที่ ๓ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยา -
เทวะวงศ์วโรปการ กับหม่อมใหญ่ เทวกุล ณ อยุธยา ประสูติเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๒๔ ได้ทรง เข้า
เรียน ในโรงเรียนสุนันทาลัยจนสำเร็จชั้นมัธยม ๕    หลังจากนั้นได้ทรงเริ่มเป็นครู     ถวายพระอักษรภาษา
อังกฤษแก่ พระเจ้าลูกยาเธอหลายพระองค์ เมื่อมีพระชันษาได้ ๑๘ ปี  พ.ศ. ๒๔๕๐ ได้ทรงรับตำแหน่ง -
อาจารย์ใหญ่    ของ โรงเรียนราชินี ซึ่งสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งขึ้นเมื่อ
พ.ศ. ๒๓๘๖ เพื่อให้เป็น ที่ศึกษาเล่าเรียนของกุลสตรี

             ท่านอาจารย์ทรงมีความสามารถในหลายด้าน ได้ทรงตั้งแผนกอนุบาลขึ้นที่โรงเรียนราชินีทรงออก
หนังสือ พิมพ์โรงเรียนชื่อ สตรีพจน์ ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นราชินีบำรุงเพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียนค้นคว้าหา
ความรู้   เขียน เรื่องและกลอนลงพิมพ์ในหนังสือนี้ ได้นิพนธ์บทละครและเพลงแนวส่งเสริมจริยศึกษาร้องกัน
แพร่หลาย ทรงก่อตั้ง ราชินีมูลนิธิและสมาคมนักเรียนราชินีขึ้น นอกจากนี้ยังทรงนำนักเรียนไปทัศนศึกษา
ตามสถานที่ต่างๆ อีกด้วย
               พ.ศ. ๒๔๗๒ ได้ทรงดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่และผู้จัดการทั้งสองแห่ง (โรงเรียนราชินีและโรงเรียนราชีนีบน) จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๘๐ ทรง
ลาออกจาก อาจารย์ใหญ่โรงเรียนราชินีบน เนื่องจากมีพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ ห้ามมิให้บุคคลเดียวกันเป็นอาจารย์ใหญ่หลายโรงเรียน  จึงทรงเป็น
ผู้จัดการโรงเรียนราชินี เพียงตำแหน่งเดียวจนสิ้นชีพิตักษัย ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๔๘๖ นับว่าได้ทรงงานเต็มความสามารถตลอดพระชนม์ชีพทีเดียว ด้วย
เหตุนี้ชาวราชินีบนจึงควร อย่างยิ่งที่ควรรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของ “ท่านอาจารย์” สืบไปชั่วกาลนาน

             หม่อมเจ้าพิจิตรจิราภา เทวกุล สิ้นชีพิตักษัยเมื่อ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๖ จึงถือว่าเป็นวันสำคัญของโรงเรียนอีกวันหนึ่งสืบมาจนทุกวันนี้

_____________________________________________